در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی!

دکتر سید مصطفی زارعی

قبل از این که در خصوص زندگی خودم برایتان بنویسم، مایلم بدانید در شرایطی دست به تحول بنیادین در همه ابعاد زندگی ام زدم که به ظاهر انسان موفقی بودم و همه اطرافیانم مرا انسان موفقی می دانستند. در طول زندگی ام انسانی با اراده، پر تلاش و قاطع بودم و تقریباً برای هر موفقیتی که برنامه ریزی کردم به آن رسیدم اما بگذارید از ابتدا تعریف کنم.

خودآ (خودآگاهی توحیدی)

aminazadi · 21 آبان 1400

خودآ به شما کمک می کند به خود واقعی خود دست یافته و در نتیجه به سه ویژگی مهم و کلیدی آرامش ، سلامتی و ثروت برسید!

درباره مربی

aminazadi

2 دوره‌ها

ثبت نام آزاد است

بزودی این قابلیت در دسترس خواهد بود