مقالات | تگ ها: موفقیت

صفحه اصلي   مقالات تگ ها: موفقیت
یک پروژه، چند کارفرما؟؟؟

یک پروژه، چند کارفرما؟؟؟

زندگی پروژه ای است که ما برای انجام آن به این دنیا آمده ایم، در اجرای این پروژه حساس که حتی یک لحظه آن قابل برگشت نیست کارفرمای ما کیست؟

تغییر یا تحول ؟

تغییر یا تحول ؟

در این مقاله به مهمترین سوال مطرح در رسیدن به موفقیت و خوشبختی پاسخ داده خواهد شد .... مسیر را از کجا باید آغاز کنم و وظیفه من چیست؟...