مقالات | تگ ها: شرک پنهان

صفحه اصلي   مقالات تگ ها: شرک پنهان
یک پروژه، چند کارفرما؟؟؟

یک پروژه، چند کارفرما؟؟؟

زندگی پروژه ای است که ما برای انجام آن به این دنیا آمده ایم، در اجرای این پروژه حساس که حتی یک لحظه آن قابل برگشت نیست کارفرمای ما کیست؟

تشنه ام...

تشنه ام...

در این مقاله به این سوال خواهیم پرداخت که تفاوت من با همه عالم چیست؟ چه کنم تا مانند همه عالم آرام و با نشاط باشم؟...